BUSINESS

Home - BUSINESS - 소분포장
22275
샘플 소분포장
펫사료, 각종원료 샘플소분포장[20g~1kg]

 

샘플 소분포장작업에 대한 설명입니다.

 

 

홍보용으로 샘플작업이 필요하시면 이용해 보세요. 

 

 

 

품      목: 펫사료, 각종 원료

입고형태: 톤백 or 포대

원료형태: 펠릿, 알갱이, 가루

작업순서: (1)카고차량 하역작업

              (2)원료개포투입

              (3)소분포장작업

              (4)보관

              (5)출고

 

 문의전화: 톤팩 051-622-7004

 


 

 

  

 

 

 

목록보기